فن بیان و سخنرانی و ارتباطات موثر

طبق تحقیقاتی ما بیش از 74% از زمان بیداری را در حال برقراری ارتباط با دیگران هستیم، 32% این زمان را حرف می زنیم و 42% این زمان را گوش می دهیم. اینجا می توانید مطالب کاربردی وتخصصی در حوزه ارتباطات بخصوص فن بیان، ارتباطات کلامی و اصول سخنرانی و سخنوری را بیاموزید

بستن